هتل فردوس

چابهار، منطقه آزاد تجاری صنعتی، خیابان تجارت

کودکان زیر6 سال رایگان می باشند.
پارکینگ مسقف نمی باشد.

فهرست