جانوران

دلفین دندان ناصاف

دلفین دندان ناصاف این نوع دلفین که در خلیج گواتر به وفور دیده می شود یکی دیگر از گونه های جانوری چابهار است که به ‌صورت اجتماعی زندگی می‌کند. گاهی اوقات با سایر دلفین‌ها از قبیل دلفین بینی‌بطری مشاهده می‌شود. با وجودی که اکثر دلفین‌های ساحلی از قدرت یادگیری کمتری برخوردارند ولی این دلفین در حالت اسارت بسیار تربیت‌پذیر است. برای مشاهده دلفین ها در ساعات مناسب و زمانی که دریا آرام باشد می توانید با قایق به دریا بروید و به بازی کردن دلفین ها در امواج ملحق شوید.

 

فهرست