جانوران

سنجاب راه راه

سنجاب راه راه بلوچی ، داشتن خطوط پهن و تیره‌رنگ بر روی سطح پشتیش است که در زمینه‌ای سفید رنگ قرار گرفته و اهالی سیستان و بلوچستان آن را جای دست خدایان بر پشت این جانور می‌دانند. شکم جانور نیز سفیدرنگ بوده و دم آن ترکیبی از موهای سفید و تیره است.

فهرست